در ادامه دروغ پردازی‌های تخریبی سازمان یافته علیه شورای ششم جبهه ملی ایران توسط شخصی که به علت مشکوک بودن نوشته‌های دروغ و اقدامات تخریبی برنامه ریخته شده‌اش، از شورا اخراج شده، اعلام میکنیم که خبر اخراج شدن پروفسور سید حسن امین از شورای ششم جبهه ملی ایران دروغ محض است و تکذیب می‌شود. پروفسور امین یک دانشمند، میهن پرست ومولف دهها کتاب تاریخی و علمی است که میتواند راهگشای بسیاری از دشواری‌های کشور باشد..
جبهه ملی ایران – شورای ششم
مدیر تشکیلات، کورش زعیم
تهران – ۱۴ آذر ۱۴۰۰خ