از راست: سید حسن امین– ادیب برومند- محسن فرشاد- سید حسین موسویان- هرمیداس باوند- سرای ادیب برومند