امروز دوشنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۳ شاهنامه امین نقد و بررسی می شود. پرفسور سید حسن امین، دکتر شیوا و دیگر شاهنامه پژوهان در موزه فرش تقاطع خیابان فاطمی و کارگر سخنرانی خواهند داشت.