دادرسی و نظام قضایی در ایران

موضوع(ها):
آیین دادرسی – ایران – تاریخ
پدیدآور(ان):
ويراستار:سیدحسن امین
ويراستار:کاظم سادات‌اشکوری
ناشر (ان):
دفتر پژوهشهای فرهنگی

۱۲۰ صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ ۱ – ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5799-63-5-
تاریخ نشر:۸۱/۰۸/۲۰ قیمت :۸۸۰۰ ریال
كد دیویی:۳۴۷.۵۵ زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران – تهران

معرفی مختصر كتاب

در کتابچه حاضر از مجموعه “از ایران چه می‌دانیم “به اجمال نظام قضایی و دادرسی ایران معرفی شده است .نگارنده مبحث دادرسی را در چهار دوره تاریخی ایران یعنی : ایران باستان، عصر اسلامی، صفویه تا انقلاب مشروطیت و انقلاب مشروطیت تا پایان دوره پهلوی بررسی کرده، اذعان می‌دارد” :شیوه دادرسی و نظام قضایی ایران در تاریخ شش هزار ساله‌اش پیوسته دچار فراز و نشیب‌های فراوان بوده است .این تغییر و تحول‌ها از یک سو متناسب با توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی ـ سیاسی جامعه ایران (عوامل داخلی) و از سوی دیگر نتیجه حمله‌ها و یورش‌های اقوام بیگانه به سرزمین ایران (عوامل خارجی) بوده است … .[در این میان دو چیز حائز اهمیت بوده و آن اینکه] توسعه سیاسی و تعمیم عدالت قضایی لازم و ملزوم یک دیگرند .”همچنین دین مهم‌ترین منبع دادرسی در دوره‌های یاد شده است .