سلامان و ابسال يك داستان رمزي، فلسفي و عاشقانه است. سلامان و ابسال از فرهنگ يوناني به حوزه تمدني ايران منتقل شده اما اصل آن از اساطير يونان محو شده است. كتاب حاضر چهارده روايت متفاوت از اين داستان را از منابع گوناگون در اختيار خواننده گذاشته است.

قديمي ترين روايت سلامان و ابسال ۱۲۰۰ سال پيش به دست يكي از دانش آموختگان جندي شاپور از يوناني به عربي برگردانده شد. ابن سينا با استفاده از عنوان سلامان و ابسال داستان رمزي كاملا مستقلي به همين نام نوشته است كه خواجه نصيرالدين طوسي آن را يافته و نقل كرده است.

ابن طفيل نيز در پايان داستان حي بن يقظان (زنده بيدار) مستقل از طرح ابن سينا طرحي ديگر از سلامان و ابسال ريخته و ضرورت نظام حقوقي را براي جامعه اثبات كرده است.

كتاب حاضر از نوزده بخش تشكيل شده است. در بخش مقدمه، اسطوره فلسفي و داستان رمزي سلامان و ابسال و چهره ها و عناصر دروني داستان مورد اشاره قرار گرفته است. بخش هاي بعد نيز روايات يوناني و روايت هاي ايراني به گزارش ابن سينا، خواجه نصير، عبدالرحمان جامي، قطب الدين اشكوري، محمود بن ميرزا علي رناني اصفهاني و ابوالقاسم سحاب و … را در بر گرفته است.

شرح نكات برجسته و رمزگشايي از عناصر داستان، طرح مبحث ادبيات تطبيقي و كلياتي در باب روايات مزبور ساير قسمت هاي اين كتاب را به خود اختصاص داده است.

” سلامان و ابسال ” تاليف و تحقيق سيدحسن امين از سوي نشر دايره المعارف ايران شناسي در ۲۷۲ صفحه و شمارگان سه هزار نسخه عرضه شده است.