به پاس ادب، دیر مانی امینا
بدین پارسی زیبدت پاسبانی

ادب را چه خوش نخل‌تر برنشاندی
به شور آفرینی به شیرین‌ زبانی

چه خوش تلخ در کاسه ترش‌رویان
کهن باده کردی به آداب دانی

سخن را چه گل‌های تر بردماندی
بدین سبزی و کشی و دل‌ستانی

حسن زیبدت نام از حسن سیرت
سرود خوشت رمز حسن الاغانی
به ایران دانش ابونصر اول
به یونان حکمت ارسطوی ثانی

#حسین_آهی، استاد شعر و ادب