فروردین هم تمام و اردیبهشت آغاز میشود. نمایشگاه کتاب فرصتی برای ارائه خدمات علمی و فرهنگی وادبی و هنری است. ما جوانان قدیم که حالا از مرز هفتاد گذشته ایم ، با کتاب خیلی مانوس بودیم. اکنون سرانه مطالعه در ایران پایین و تولید علم در کشورمان دچار مشکل و با تنگدستی قشر کتابخوان تیراژ و خرید کتاب کم شده است.
به رغم این فضای ناخوب، امسال هم باز ار من نیز چندین اثر در نمایشگاه ارایه خواهد شد. از جمله
کتاب فلسفی وحدت وجود در فلسفه و عرفان، از انتشارات بعثت که سال ها نایاب بود. این کتاب با ویرایش و صفحه بندی تازه به نمایشگاه خواهد رسید.
دوم ،کتاب حقوق در جهان اسلام: برشی از دایره المعارف جهان اسلام آکسفورد، از انتشارات چاپخش، که در مجله چراغ روشن هم تبلیغ شده بود.

سوم ،کتاب ترجمه تاملات نابهنگام نیچه به ترجمه من از انتشارات جامی.

چهارم، کتاب کلیله و دمنه در گذر تاریخ از انتشارات داریوش که با مقدمه من بر مجموعه مقالات ارائه شده در دانشگاه گوهاتی در هند در دو سال قبل، امسال در نمایشگاه رونمایی می شود.
پنجم، کتاب زنی از مصر: خاطرات جهان سادات همسر انور سادات رئیس جمهور مصر، ترجمه مریم بیات
ششم
ه ها کتاب دیگر که در چند سال گذشته با مقدمه و تقریظ من در ایران منتشر شده است و معرفی آنها خیلی وقت می برد چون در مجموع من بر بیش از دویست و پنجاه کتاب در طول پنجاه سال گذشته مقدمه و تقریظ نوشته ام.

با بهترین آرزوها برای همه نویسندگان و تولید کنندگان کتاب بویژه کسانی که در راستای خدمت به ایران عزیزمان کارهای جدی کرده و می کنند.