بهمن کشاورز وکیل مبرز و نام آشنای دادگستری و رئیس اسبق کانون وکلا امروز سوم اردیبهشت از دنیا رفت. او در دانشکده حقوق یک سال از من جلوتر بود. دوست نزدیک او سعید ملک زاده بود، دو یار با وفا که بیش از پنجاه سال با هم مهربان بودند.
بهمن کشاورز پسر کریم کشاورز و برادر زاده دکتر فریدون کشاورز بود. دکتر هوشنگ نهاوندی هم از خویشان نزدیک او بود.
در مرداد ماه سال گذشته مجلس بزرگداشتی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برایش گرفتند که من هم به پاس پنجاه سال دوستی و آشنایی در آن مراسم شرکت کردم و نسخه ای از شاهنامه امین را به او هدیه دادم. سعید ملکزاده در آن مجلس سخنرانی خیلی خوبی کرد و ضمن آن عباراتی ار منشیات مرا نیز در سخنرانی اش گنجاند. آخرین بار که او را دیدم در گردهمایی دانش آموختگان دارالفنون در دفتر پروفسور داریوش فرهود در زمستان سال گذشته بود. آه چه دردناک است که رفقا این جوری بی خبر بگذارند و بروند.