استاد شهرام ناظری در کنار پروفسور سید حسن امین در دفتر ماهنامه حافظ