سلامان و ابسال یک داستان رمزی، فلسفی و عاشقانه است. سلامان و ابسال از فرهنگ یونانی به حوزه تمدنی ایران منتقل شده اما اصل آن از اساطیر یونان محو شده است. کتاب حاضر چهارده روایت متفاوت از این داستان را از منابع گوناگون در اختیار خواننده گذاشته است.

قدیمی ترین روایت سلامان و ابسال ۱۲۰۰ سال پیش به دست یکی از دانش آموختگان جندی شاپور از یونانی به عربی برگردانده شد. ابن سینا با استفاده از عنوان سلامان و ابسال داستان رمزی کاملا مستقلی به همین نام نوشته است که خواجه نصیرالدین طوسی آن را یافته و نقل کرده است.

ابن طفیل نیز در پایان داستان حی بن یقظان (زنده بیدار) مستقل از طرح ابن سینا طرحی دیگر از سلامان و ابسال ریخته و ضرورت نظام حقوقی را برای جامعه اثبات کرده است.

کتاب حاضر از نوزده بخش تشکیل شده است. در بخش مقدمه، اسطوره فلسفی و داستان رمزی سلامان و ابسال و چهره ها و عناصر درونی داستان مورد اشاره قرار گرفته است. بخش های بعد نیز روایات یونانی و روایت های ایرانی به گزارش ابن سینا، خواجه نصیر، عبدالرحمان جامی، قطب الدین اشکوری، محمود بن میرزا علی رنانی اصفهانی و ابوالقاسم سحاب و … را در بر گرفته است.

شرح نکات برجسته و رمزگشایی از عناصر داستان، طرح مبحث ادبیات تطبیقی و کلیاتی در باب روایات مزبور سایر قسمت های این کتاب را به خود اختصاص داده است.

” سلامان و ابسال ” تالیف و تحقیق سیدحسن امین از سوی نشر دایره المعارف ایران شناسی در ۲۷۲ صفحه و شمارگان سه هزار نسخه عرضه شده است.