به همت نشر ماهوى خورشید، کتاب جستارى در دوبیتى‌هاى پیوسته با مقدمه و گزینش پروفسور حسن امین؛ ادیب،شاعر، فیلسوف، حقوق دان و استاد دانشگاه گلاسکو کالیدونیان انگلستان به زیور طبع آراسته شد.

جستارى در دوبیتى‌هاى پیوسته با مقدمه و گزینش پروفسور حسن امین؛ ادیب، شاعر، فیلسوف، حقوق‌دان و استاد دانشگاه گلاسکو کالیدونیان انگلستان به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب در قطع وزیرى و ۲۶۶صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ جلد، روانه بازار کتاب شده است.

پروفسور امین در این جستار، به بررسى چهارپاره به عنوان پلى میان شعر نو و شعر کهن پرداخته و آثارى از شاعرانى همچون منوچهر آتشى، محمدتقى بهار، سیمین بهبهانى، فریدون توللى، مهدى حمیدى شیرازى، احمد شاملو، فریدون مشیرى و حدود چهل شاعر دیگر را به عنوان نمونه آورده است.