با دریغ و افسوس، از طریق فضای مجازی متوجه شدم که یک هموطن بی فرهنگ بی درایت در کسوت روحانیت احمقانه به جشن ملی نیاکانی نوروز حمله کرده است و جشن روز اول بهار را در نیم کره شمالی سیاره زمین و در گستره وسیع ایران فرهنگی از چین تا مدیترانه ، فصل خوشی گاو و خر و نه انسان خوانده است. این کلام بیجا و اهانت ناروا به فرهنگ ملل ایران، افعانستان. تاجیکستان و … بخشودنی نیست.

سخنان این شخص در مورد جشن نوروز نه تنها از منظر اساطیر ایرانی و تاریخ مستند، بی پایه، نادرست و مردود است، بلکه در همان محدوده علوم دینی هم با منابع روایی و ففهی مذهب شیعه ناسازگار است. زیرا اولا به گزارش بلادری در فتوح البلدان، پیامبر اسلام در برخورد با زرتشتیان بحرین به مرزبانی سی سخت در سال هشتم هجری با پیروان زرتشت درست مانند پیروان حضرت موسی به نحو واحد به عنوان اهل کتاب رفتار کرد.
ثانیا، به روایت شیعیان روز به خلافت رسیدن امام علی پس از عثمان مصادف با نوروز بوده است.
ثالثا، بنا به روایت مجلسی در بحار و زادالمعاد ، ماثور از امام صادق روز ظهور حضرت مهدی روز نوروز خواهد بود.
از همه مهم تر اصل تسامح در ادله سنن هر انسان با حسن نیت را وا میدارد که نسبت به عرف مسلم و سنت های دیرپای مردم رواداری و مدارا داشته باشد. بنا بر این اظهارات ناصواب نامبرده حتی با معیارهای مذهب رسمی کشور نیز مخالف است ، چه برسد به اصول آزادی شهروندان که در انتخاب برنامه برای چگونه گذراندناوفات فراغت خود آزادند و یا معیارهای حقوف بشری و فرهنگ جهانی که نوروز را به مثابه یکی از مصادیق مواریث فرهنگ بشری ثبت جهانی کرده است.
این جانب به عنوان یک حقوقدان، اظهارات نامبرده در مورد نوروز را از مصادیق اهانت به مقدسات ملی، اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌دانم و به عنوان یک شهروند ضمن اعلام جرم تقاضای تعقیب کیفری او را دارم.
سید حسن امین
سوم فروردین ۱۳۹۹