نجف دریابندری مترجم وداع با اسلحه و از بهترین مترجمان ایران امروز پانزدهم اردیبهشت ۹۹ به ابدیت پیوست.

دیدار و آشنایی با او را مدیون شادروان علی هاشمی بودم. صبح‌های جمعه در خانه‌اش در یکی از کوچه‌های پهلوی سابق جلوس داشت و رفقایش به دیدنش می‌آمدند.
من خیلی به او نزدیک نبودم. او از جوانی چپ و نوگرا بود و من با رسوبات فلسفی و عرفانی بومی و ملی‌گرایی مصدقی با اندکی لیبرالیسم دموکرات مآب با او اختلاف داشتم، اما به او حرمت می‌نهادم. چندین بار با او دسته جمعی عکس گرفتیم. به آن‌ها دسترسی نیافتم. روحش شاد و نام و نشانش مانا

سید حسن امین