ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه آسیا نیوز  سلسله گفت و گوهایی پیرامون بررسی وقایع یکصد سال پیش با پروفسور سیدحسن امین  در هفته های گذشته داشته است که همزمان از شبکه تلویزیون ماهواره ای ایران فردا نیز پخش شده است.

مباحث مطرح شده در این گفت و گوها بررسی تحولات سیاسی اجتماعی ایران در یکصد سال پیش بوده است.

  • اقدامات و رخدادهای مهم در دوران حکومت قاجاریه
  • قراردادهای منعقد شده ایران و انگلستان در دوره قاجار
  • جنگ با روسیه و از دست دادن غیرقابل جبران سرزمین‌های ایران
  • پایان حکومت قاجار
  • بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی قدرت یابی رضاشاه
  • دوران سلطنت رضا شاه

بخش هشتم این برنامه فردا دوشنبه ٢٩ آذر ساعت ١٠/٣٠ صبح از شبکه ایران فردا پخش خواهد شد.