این روزها مصادف با صدمین سال تاسیس حوزه علمیه قم به دست حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی است. حایری یزدی که خود تحصیکرده عراق بود، از عراق به ایران آمد و پس ار مدتی افامت در اراک به قم مهاجرت کرد.
أمدن حایری یزدی به قم و‌ تاسیس حوره علمیه در آنجا، مصادف با قدرت گرفتن رضا خان یردار سپه بود. هنگامی که رضاخان برای براندازی سلطنت قاجار، قصد جمهوری کردن ایران را داشت، برای گرفتن تایید علما به قم رفت و با حایری یزدی و دیگر مراجع که به قم آمده بودند، ملاقات کرد. علما چون بر اثر تجربه جمهوریت در ترکیه با جمهوری شدن ایران موافقت نکردند. اما در مساله حذف احمدشاه قاجار و به سلطنت رسیدن رضاخان به توافق رسیدند. لذا رضا خان ذر باز گشت از قم، اعلامیه داد که جنبش جمهوری خواهی فرمایشی موقوف است.
پس از فوت حایری یزدی در ١٣١۵، به فاصله چند سال مرجعیت شیعه در شخص حاج آقا حسین بروجردی منحصر شد. اما پس از فوت وی تعداد زیادی از مجتهدان با چاپ رساله عملیه ادعای مرجعیت کردند.
به همین ترتیب در حال حاضر هم پس از ارتحال امام خمینی بیش از بیست نفر از مجتهدان رساله توضیح المسایل چاپ کردند و در ردیف مراجع قرار گرفتند. در حال حاضر مسن ترین مراجع آیت الله وحبد خراسانی ( نیشابوری ) و جوانترین آنها آیت الله سید محمد امین خراسانی است.