مرشد ارشد و قطب اوحد سلسله دراویش گنابادی، دکتر نورعلی تابنده، هم به رحمت خدا رفت. تابنده دکتر حقوق و دارای اجازه روایت از مراجع شیعه، صاحب تالیف و سابقه مبارزات سیاسی بود. روحش شاد.

دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی امروز خرقه تهی کرد. مرا با او و خاندان مرا با خاندان او از زمان های دور مناسباتی بوده است. پدربزرگ پدرش حاج ملا سلطان محمد گنابادی که بعدها سلطانعلیشاه خوانده شد، در حوزه فلسفی سبزوار با جد اعلای من میر سید محمد امین الحکماء نزد حاج ملاهادی سبزواری تحصیل می کرده اند. ر.ک. ویکی پدیا دانشنامه آزاد، ذیل شاگردان حاج ملا هادی سبزواری.
برادر ارشد دکتر نورعلی تابنده یعنی مرحوم حاج سلطانحسسین تابنده رضا علیشاه ضمن شرح حال پدر بزرگشان سلطانعلیشاه، مطلبی از بنده از قول پدرم استاد سید علینقی امین از زبان عمویش نظام العلما سبزواری نقل کرده است. ر..ک. نابغه علم و عرفان، چاپ سوم، ۱۳۸۴،ص ۱۵۹
من چهار قطب اخیر این سلسله یعنی صالح علیشاه به بعد را از نزدیک دیده ام. در فوت صالحعلیشاه در ۱۳۴۵ هم شعری سرودم. ر.ک. نامه های صالح، بخش پایانی کتاب (اشعار)
ما البته درویش نبودیم اما به ملاحظات قدیم ، مرحومان سلطانحسین تابنده و دکتر نورعلی تابنده و نیز برادر کهتر طبیب و شاعرشان دکتر نعمت الله تابنده هر سه به خانه پدری من در خیابان بهار تهرانپارس تشریف آورده اند. دکتر نورعلی تابنده و نیز برادر کهتر مهندس شان یک نوبت به دفتر من در تقاطع انقلاب و فلسطین تشریف آوردند. من هم مکرر برای عرض احترام خدمتشان می رسیدم. امسال آخرین بار در اواخر فروردین به عنوان عرض تبریک تنها در پاسداران به زیارتشان موفق شدم اما تا چند سال پیش اغلب در التزام سروران پیشکسوتم احمد صدر حاح سید جوادی وزیر دادگستری بازرگان و حسین شهسوارانی معاون ایشان خدمت دکتر تابنده که ایشان هم در همان کابینه معاونت وزارتخانه را پذیرفته بودند، می رسیدم.
دکتر نورعلی تابنده در کتابی که قرارداد چاپش را با ناشری امضا فرمود، بند ه را به سمت داور مرضی الطرفین انتخاب فرمود.

دکتر تابنده پیش از انقلاب و در اوایل انقلاب در صف مبارزان سیاسی ملی علیه استبداد و استعمار کوشش می کرد. مواضع او پس از نیل به مقام قطبیت هم در جهت خیر عموم و حفظ اعتدال حرکت می کرد. روحش شاد

پرفسور سید حسن امین